Doradztwo zawodowe
w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Mądrze zaplanuj swoją przyszłość

      Warszawski System Doradztwa Zawodowego stanowi odpowiedź na potrzebę wspólnych przedsięwzięć i działań.Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami.Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i dróg kształcenia oraz bezrobocie powodują trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery.
     W naszej szkole projekt "Mądrze zaplanuj swoja przyszłość" skierowany jest do szóstoklasistów i  uczniów gimnazjów.  Autorami projektu są doradcy zawodowi m.st. Warszawy:

  • Małgorzata Polkowska,
  • Beata Grzelak
  • Radosława Kompowska- Marek
  • drobne korekty: Ewa  Radecka

Projekt składa się z  dziewięciu prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, informacji dodatkowych dotyczących realizacji projektu. Zajęcia prowadzą wychowawcy oraz szkolny lider doradztwa zawodowego.

Tematyka zajęć:

klasa 1
Moduł: Poznanie siebie
- Mocne, słabe strony
- Umiejętności, uzdolnienia
- Cechy osobowości- osobowość zawodowa
- Zainteresowania

klasa 2
Moduł: Rynek edukacji i pracy
- Osobowść zawodowy
- Predyspozycje zawodowe
- Temperament
- Praca jako wartość
- Zawody przyszłości


klasa 3 - Zajęcia będą przeprowadzane w roku szkolnym 2015/2016
Moduł: Myślenie o przyszłości
            Indywidualny Plan Działania
- System edukacyjny - różne ścieżki kariery
- Kompetencje uniwersalne
- Wyznaczanie celów
- Umiejętność podejmowania trafnych decyzji
- Opracowanie Indywidualnego Planu Działania IPD

stronę internetową prowadzi mgr Ewa Radecka